قبل از این دوره ابتدا باید دوره مقدماتی مکانیک ماشین اسپرسو را کامل کنید.
Or log in to access your purchased courses

در این دوره هنرجو پس از آنکه با تمامی مکانیزم و سیستم های تک بویلره در دوره مقدماتی آشنا شد ، در این دوره بصورت کامل تر و جزء به جزء آموزش میبیند و با تمامی سیستم های به روز از جمله دو بویلره ، مولتی بویلره آشنایی پیدا میکند و تمامی قطعات این سیستم را شناسایی و عیب یابی و رفع عیب میکند.هنر جو در پایان این دوره میتواند در بخش مکانیک ماشین های اسپرسو وارد بازار شود و در این بخش فعالیت و در آمد زایی برای خود داشته باشد.

سرفصل ها