در این دوره هنرجو با تمامی سیستم های ماشین های خانگی و نیمه صنعتی بصورت تکی آشنا میشود و تمامی قطعات را میشناسد. در فصل های بعدی این دوره هنر جو با تمامی عیب های قطعات روبرو میشود و با رفع عیب همین قطعات آشنایی پیدا میکند و در نهایت هنرجو می آموزد که چگونه تمای ماشین های اسپرسو خانگی و نیمه صنعتی را سرویس یا جنرال سرویس و همچنین عیب یابی و تعمیر کند.

درس