در این دوره هنرجو با انواع سیستم ها و مکانیزم ماشین های اسپرسو صنعتی بصورت ابتدایی آشنایی میشود و تمامی اجزا با قطعات تشکیل دهنده ی آن را میشناسد و با کارکرد کلی قطعات و شناخت عیب های آن آشنا میشود و در نهایت میتواند تمامی عیب های این قطعات را در سیستم های تک بویلره را رفع کند.در آخر این دوره با انواع سرویس آشنایی پیدا میکند.

سرفصل ها