شما قبل از مشاهده این درس باید اول ایمنی و بهداشت محل کار (محیط ) .  را تکمیل کنید.

معرفی انواع ماشین های اسپرسو معرفی انواع ماشین های اسپرسو معرفی انواع ماشین های اسپرسو معرفی انواع ماشین های اسپرسو

بازگشت به:دوره مقدماتی مکانیک ماشین اسپرسو > فصل دو